def

# 捆绑一个或多个重复的语句到一个单元中
# 方法名应以小写字母开头
def statement
  puts"GB55031"
  puts"GB55001"
end

# 定义包含参数的方法
# = 为参数设置默认值
def moment(q=6,l=3000)
  # 局部变量以小写字母开头
  # 局部变量在方法外是不可用的
  m = 0.125*q*(l^2)
  puts m
end

# 调用方法直接使用方法名
moment
# 2251.5
moment(8,2500)
# 2502.0

# 方法默认返回最后一个语句的值
# 使用return 语句方法中返回多个值
def moment(q=6,l=3000)
   m = 0.125*q*(l^2)
   v = 0.5*q*l
return m,v
end
moment
# [2251.5, 9000.0]
© AWhouse