Array

# 数组可以直接用 [] 创建
Array.[](...) [or] Array[...] [or] [...]
array = [1000,"混凝土","C30"]
print array
# [1000, "混凝土", "C30"]
puts array
# 1000
# 混凝土
# C30
# 通过<<号向原数据追加元素
a = "1F"
array << a
# [1000, "混凝土", "C30", "1F"]
# 通过+,-号进行合并和删除元素
array + ["precast",-0.500]
# [1000, "混凝土", "C30", "1F", "precast", -0.5]

# 可通过[]索引进行获取数组中的每个元素
# 数组的索引从 0 开始
"sample"[0,2]
# sa
"sample"[1..4]
# ampl
"sample"[1...4]
# amp

# 索引为负数表示倒数
"sample"[-3,2]
# pl
puts array[-3,2]
# 混凝土
# C30
© AWhouse